Medam centrum medycyny naturalnej

System diagnostyki nieliniowej – Metatron

rewelacyjna nowość w medycynie

System diagnostyki nieliniowej (NLS), to wysoko rozwinięta nowoczesna technologia medyczna, którą na początku nowego wieku można zaliczyć do najbardziej zadziwiających osiągnięć medycyny.

Unikalna aparatura diagnostyczna, oparta jest na analizie spektralnej wirowych pól magnetycznych organizmów żywych. NLS daje możliwość otrzymania najbardziej pełnej informacji o zdrowiu i najwcześniejszych objawach zachorowań w tym również onkologicznych, co nie jest możliwe przy zastosowaniu jakichkolwiek innych metod badań (USG, rentgen, tomografia komputerowa), które ukazują tylko wyraźnie zaawansowany proces chorobowy, często już bardzo trudny do leczenia.


Zestaw medycznej aparatury METATRON


Tak więc, po raz pierwszy w medycynie ukazał się diagnostyczny i leczniczy zestaw aparatowo-programowy w oparciu o zjawisko biolokacji, pozwalający na:

 • Wykrycie schorzenia w stadium przedklinicznym.
 • Rozpoznanie stanu funkcjonalnego praktycznie każdego układu fizjologicznego ustroju w maksymalnie krótkim czasie – około jednej godziny.
 • Dobranie programu indywidualnego leczenia i profilaktyki chorób.
 • Udzielenie pierwszej pomocy pacjentowi bez stosowania środków farmaceutycznych dzięki zastosowaniu elektromagnetycznych fal biorezonansu.


Badanie pacjenta przy użyciu diagnostycznego i leczniczego zestawu aparatowo-programowego "Metatron”  pozwala istotnie skrócić czas na rozpoznanie wstępne i uniknąć konieczności dokonania mnóstwa obowiązkowych wizyt u trudno dostępnych specjalistów oraz przeprowadzenia badań w laboratoriach bakteriologicznych.

W razie konieczności lista fachowców i badań laboratoryjnych, które są potrzebne konkretnemu pacjentowi, może być wydana na podstawie diagnostyki NLS.DIAGNOSTYKA UNIKALNYM APARATEM MEDYCZNYM METATRON TO:

 • BEZPIECZEŃSTWO: metoda jest bezkonkurencyjna pod względem bezpieczeństwa i wygody dla pacjentów, nie powoduje napromieniowania organizmu, jest całkowicie bezbolesna, nieinwazyjna, doskonale tolerowana przez dzieci.
   
 • DOKŁADNA CYFROWA OCENA STANU NARZĄDÓW: tarczycy, nerek, trzustki, żołądka, wątroby, narządów płciowych, serca, płuc, gruczołów sutkowych itp. Rozpoznanie dysbakteriozy, pasożytów jelitowych i lamblii bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych i drogich badań.
   
 • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY: uwolnimy Państwa od uciążliwych, wielokrotnych wizyt u lekarzy - po przeprowadzeniu trwających tylko około jednej godziny badań otrzymacie Państwo pełne i dokładne informacje o stanie zdrowia całego organizmu.
   
 • PRZEJRZYSTOŚĆ I OBIEKTYWNOŚĆ: metoda umożliwia "ujrzenie od wewnątrz" wszystkich organów i tkanek ludzkiego ciała, rozpoznanie ich stanu oraz otrzymanie wydruku komputerowego.
   
 • PONADTO SYSTEM DIAGNOSTYCZNY ma wyjątkową możliwość, może zapisać częstotliwościowe wahania dowolnego preparatu lekowego i przeprowadzić równocześnie komputerowe porównanie charakterystyk spektralnych wszystkich znajdujących się w pamięci komputera preparatów (których jest kilka tysięcy) z charakterystykami procesu patologicznego, a tym samym wskazać lek działający najbardziej skutecznie.

 


Obraz komputerowy oraz wskaźniki cyfrowe opisują homeostazę organów wewnętrznych


Więcej informacji udziela specjalistka Anna Mikołajczyk - tel. 606


Prace teoretyczne i eksperymentalne, które umożliwiły Instytutowi w Omsku pod kierownictwem prof. W.I. Nesterowa, zrealizowanie aparatu z zastosowaniem niskoczęstotliwościowego generatora kwantowego, zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez geniusza elektroniki Nikolę Tesla. Następnie były kontynuowane przez uczonych, którzy zasługują na wielkie uznanie: G. Lachowski, R. Rief i R. Voll. Więcej o naukowych osiągnięciach można się dowiedzieć w artykule prof. W.I. Nesterowa, dyrektora Instytutu Psychofizyki Stosowanej w Omsku.INSTYTUT PSYCHOFIZYKI PRAKTYCZNEJ IPP METATRON W OMSKU


Na zdjęciu z lewej: Władimir Igorewicz Nesterow – Prezydent Międzynarodowej Akademii Diagnostyki Nielinearnej, członek Academy of Medical and Technical Sciences.
W środku: Wiera Iwanowna Nesterowa – Dyrektor Instytutu Psychofizyki Praktycznej
Z prawej strony: Igor Władymirowicz Nesterow – Dyrektor Europejskiego Oddziału Instytutu Psychofizyki Praktycznej w Pradze.System diagnostyki nieliniowej NLS.

Prawdziwej rewolucji w tworzeniu systemów komputerowych, zdolnych samodzielnie znajdować i naprawiać uszkodzenia i stany patologiczne organów i tkanek człowieka, dokonali pracownicy Instytutu Psychofizyki Stosowanej (IPS). W Instytucie wykonano nie mającą odpowiedników aparaturę diagnostyczną, pozwalającą na prześledzenie wszystkich etapów przechodzenia od zdrowia do choroby na podstawie zmian charakterystyk falowych tkanek organizmu, a nawet oddzielnych komórek i chromosomów.

Systemy diagnostyki nieliniowej to najbardziej nowoczesne technologie medyczne, które teraz na początku wieku można zaliczyć do najbardziej zadziwiających i perspektywicznych osiągnięć medycyny.
Unikalna aparatura diagnostyczna, oparta jest na analizie spektralnej wirowych pól magnetycznych organizmów żywych. NLS daje możliwość otrzymania najbardziej pełnej informacji o zdrowiu i najwcześniejszych objawach zachorowań ( w tym i onkologicznych), co nie jest dostępne przy zastosowaniu jakichkolwiek innych metod badań (USG, rentgen, tomografia komputerowa i inne), które ukazują tylko już uformowany proces.

Liczne eksperymenty przeprowadzone w IPS, potwierdzają ścisły wzajemny związek między polami magnetycznymi i systemami biologicznymi, przy czym pola te wykorzystuje się w systemach biologicznych jako sposób współdziałań pozakomórkowych wewnątrzkomórkowych.
Wirowe pole magnetyczne odgrywa ważną rolę w przekazie informacyjnym i współdziałaniu z systemami biologicznymi. W jaki sposób jednak systemy biologiczne rozpoznają i wydzielają potrzebną informację z "szumu" dźwiękowego i w jaki sposób następuje komunikowanie się wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe?
Badanie przez Instytut pól energetycznych wokół żywych roślin i zwierząt prowadzi do wniosku o istnieniu nadzwyczaj słabego niskoczęstotliwościowego pola magnetycznego wokół systemów biologicznych. Próbując zrozumieć świat pól energetycznych, zbliżyliśmy się do zrozumienia zjawiska "biopola", o którym ludzie wiedzieli od najdawniejszych czasów, o czym świadczą Ajurweda i tradycyjna medycyna chińska.

Odkrycia naukowe, stanowiące podstawy tej metody, uzupełniają technologicznie wiekową mądrość wschodniej medycyny, u podstaw której leżą energetyczne wyobrażenia o akupunkturze, jako sposobie kierowania systemem biologicznym. Zwracając się do chińskiego systemu południków, możemy ujrzeć tajemniczy potok "czi", który przypomina nam wszystkimi cechami przepływ koherentnych fotonów. Doświadczenia z królikami pokazały, że u zwierząt, tak jak u ludzi, jest najcieńszy układ struktur rurowych - tubularnych (w przybliżeniu o średnicy 0,5 - 1,5 mikrona). Amerykańskiemu uczonemu (B.Kim) udało się dokonać odkrycia, dzięki któremu wykazał, że zakończenia południka akupunkturowego sięgają jądra komórkowego tkanki mięśniowej.

Jest wiele metod oddziaływania na system południków w celu leczenia, ale ich rezultat nie jest duży.
Aparatura opracowana w IPS pozwala na określenie warunków dla stabilnego istnienia dowolnego systemu materialnego (obiektu) poza zależnością od organizacji strukturalnej (mechanicznej, fizyko-chemicznej, biologicznej, socjologicznej), w tym i organizmu człowieka. Zgodnie z teorią kwantowej logiki entropijnej, wymiana informacji między systemami realizowana jest czasowo, asocjatywnie i selektywnie kosztem kwantów promieniowania elektromagnetycznego, mających energię równą energii zniszczenia związków podstawowych struktur systemu. Zasady teorii logiki entropijnej pozwalają stwierdzić, że w systemach biologicznych w toku wymiany informacji powstają stany niestabilne (metastabilne), przy których prawdopodobieństwo zniszczenia systemu gwałtownie rośnie.

METATRON OBERON, na bazie którego realizowany jest system diagnostyczny, pracuje na zasadzie wzmocnienia sygnału inicjującego przy rozpadzie układów metastabilnych. Z fizycznego punktu widzenia Metatron przedstawia sobą układ oscylatorów elektronicznych, rezonujących na długości fali promieniowania elektromagnetycznego, energia którego równa jest energii zniszczenia dominujących związków, podtrzymujących strukturalną organizację badanego organizmu. Momenty magnetyczne przepływów molekularnych pod działaniem zewnętrznych pól fizycznych tracą swoją początkową orientację, przez co porządkują się struktury opisowe delokalizowanych elektronów centrów komórek nerwowych kory mózgowej, co jest przyczyną wystąpienia w nich niestabilnych metastabilnych stanów, których rozpad odgrywa rolę wzmacniacza sygnału inicjalizującego.

Opracowany przez IPS kompleks aparaturowo-programowy pozwala sformułować założoną aktywność bioelektryczną neuronów mózgu, na fonie (dźwięku), której pojawia się sposobność selektywnego wzmacniania sygnałów słabo zauważalnych na fonie statystycznych fluktuacji oraz wyciągania z nich i odszyfrowania zawartych w nich informacji.

Aparat METATRON w określony sposób "namierza" te promieniowania według miejsca ich występowania, aby następnie odszyfrować je i ustalić na ekranie komputera, gdzie tworzy się wirtualny model organu w określonych kolorach. Jeżeli, opierając się na zasadach kwantowej chromokinetyki, przedstawia się wielkości entropii dowolnego systemu w formie kolorów widma, kolory będą zmieniać się od jasno-żółtego (wielkości minimalnej entropii) poprzez pomarańczowe do czerwonego i purpurowego, do prawie czarnego (wielkości entropii maksymalnej). Bardziej dokładne obliczenia teoretyczne, przeprowadzone przy pomocy komputera, pozwalają wydzielić szereg stanów stacjonarnych, odpowiadających określonemu potencjałowi entropijnemu, selektywnie współdziałających ze spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Tomografy komputerowe i skanery ultradźwiękowe pokazują lekarzom obszerne przedstawienie organów wewnętrznych w dowolnym rakursie. Warunkowy kolor, nakładający się na obraz, pozwala lekarzowi intuicyjnie określić kolor strefy naruszenia homeostazy na projekcji organu. Oceniając odcienie gamy kolorów oraz ich rozkład na komputerowym modelu organu, a także dynamikę ich zmian w czasie, można orzekać o przebiegu procesów niszczenia struktur biologicznych i stawiać prognozy odnośnie stanu zdrowia organizmu.

Dla wyjaśnienia patologii lekarz bada oddzielne, stopniowo zmniejszające się kwadraty kartograficzne (fraktały), wytworzone na ekranie przez komputer, tak długo aż zlokalizuje organ patologiczny z granicznym stopniem dokładności.

Po raz pierwszy na światowym rynku przedstawiono najnowsze technologie medyczne z zakresu aktywnego sterowania homeostazą.

Rewolucji w zakresie opracowywania preparatów informacyjnych dla korekty naruszonego wewnątrz organizmu bilansu homeostazy oraz neutralizacji ekologicznych i zakaźnych czynników patologicznych dokonali badacze Instytutu Psychofizyki Stosowanej wypuszczając na rynek nowy superaktywny program sterownia homeostazą.

Po raz pierwszy badaczom z IPS udało się stworzyć skuteczną aparaturę, zdolną automatycznie, bez udziału człowieka, dostrajać się do częstotliwości nerwowych impulsów organizmu, samodzielnie znajdować i poprawiać defekty i patologię organów i komórek organizmu za pomocą kombinacji licznych specyficznych modulowanych drgań elektromagnetycznych, zapisywanych na matrycy. Podstawową ideą przy opracowywaniu tej aparatury jest hipoteza, że organizm ludzki dysponuje elektromagnetycznym szkieletem informacyjnym, zdolnym do reagowania na działania promieniowania zewnętrznego. Pracownikom IPS udało się zebrać razem liczne pojedyncze kierunki medycyny naturalnej, a tym samym zrealizować praktycznie skok jakościowy i opracować metodę aktywnego sterowania homeostazą. Rozpatrywano bezpośrednio homeopatię, chińską akupunkturę z dalszym jej opracowaniem przez Fola, Morela, Szimela; indyjską ajurwedę i teorię czakr, teorię spinu, fitoterapię i inne metody.

Prace teoretyczne i eksperymentalne, które dały Instytutowi możliwość zrealizowania konstrukcji aparatu METATRON, niskoczęstotliwościowego generatora kwantowego, rozpoczęte były w końcu XIX w. przez geniusza elektroniki N. Tesla. Następnie były kontynuowane przez innych uczonych, których nazwiska również zasługują na uwagę. Z. Pachowski, wybitny badacz francuski, śledził wpływ częstotliwości radiowych na zdrowie zwierząt i stan roślin. Genialny uczony amerykański R. Reif badał wpływ nie tylko częstotliwości radiowych, ale i elektrycznych na biopole człowieka. W roku 1950 R. Foll z Niemiec odkrył i opracował system testowania elektrycznego po punktach akupunkturowych ciała człowieka. W odróżnieniu od metody elektropunkturowej diagnostyki Folla, gdzie energetyczne potencjały organów i układów mierzy się przez punkty aktywne biologicznie (PAB), które z uśrednieniem (często ze znacznym uchybieniem) oddają stan organu, w metodzie diagnostyki NLS opracowanej przez IPS, ocena stanu organu przeprowadzona jest bezpośrednio przez rezonansowe wzmocnienie promieniowania badanego organu i pobór wskaźników metodą bezkontaktową z wykorzystaniem czynników przerzutnikowych. Każdy organ i każda komórka ma swoje własne, przynależne tylko im, specyficzne drgania, które zapisane są w pamięci komputera i które mogą być wyprowadzone na ekran w postaci określonego wykresu, który wyraża warunki informacyjnej zmiany organu (tkanki) ze środowiskiem. Każdy proces patologiczny ma także właściwy tylko dla niego indywidualny wykres. W pamięci komputera zapisano znaczną ilość procesów patologicznych z ewidencją stopni wyrazistości, zmianami wzrostowymi, polowymi i innymi.

Po zdjęciu charakterystyk częstotliwościowych organu, aparatura diagnostyczna może porównać je według wielkości zbieżności spektralnej z procesami wzorcowymi (zdrowie, patologiczna zmiana tkanki, czynniki infekcyjne) i przedstawić najbliższy proces patologiczny lub tendencję do jego powstania. W przypadku procesów łączonych system pracy diagnostyki wirtualnej pozwala na dokonanie diagnostyki różnicowej (dyferencjalnej) każdego procesu. Godną uwagi możliwością metody diagnostyki NLS jest testowanie medykamentowe. System diagnostyczny ma unikalną możliwość i może zapisać częstotliwościowe wahania dowolnego preparatu lekowego i przeprowadzić równocześnie komputerowe porównanie charakterystyk spektralnych wszystkich znajdujących się w pamięci komputera preparatów (których może być do kilku tysięcy) z charakterystykami procesu patologicznego, a tym samym wskazać lek działający najbardziej skutecznie.

Metoda diagnostyki NLS pozwala:

 • otrzymać jakościową ocenę funkcjonalnego stanu organizmu w formie analizy widmowej (topicznej)
 • sprawdzić skuteczność i rezultaty zastosowania zupełnie różnych metod działań terapeutycznych, ocenić zdolności adaptacyjne organizmu
 • przeprowadzić analizę dynamiki zmian stanu funkcjonalnego organizmu w toku leczenia
 • ustalić stan pierwotny ogniska naruszenia funkcjonalnego
 • ocenić charakter patologii wykorzystując układy eksperckie.


Według tego, co podano wyżej każdą chorobę przedstawić można jako naruszenie harmonicznej synchronizacji w obiekcie biologicznym. Takie naruszenie wywołane może być różnego rodzaju przyczynami, które z kolei w niektórych przypadkach rozpatrywać można jako dysharmonizujące drgania elektromagnetyczne, wytwarzające bloki (szumy) i przeszkadzające normalnemu funkcjonowaniu organizmu.

Problem usunięcia pojawiających się drgań dysharmonizujących można próbować rozwiązać wychodząc od zasad fizyki. Jak wiadomo najprostszym sposobem byłoby wykorzystanie drgań elektromagnetycznych o odwrotnym znaku po to, aby algebraiczna suma drgań elektromagnetycznych dysharmonizujących i inwertowanych stała się równa zero. Kierując się tym rozumowaniem w połowie lat siedemdziesiątych, doktor F. Morel razem z inżynierem elektronikiem E. Rasze opracował metodę i przyrząd "META". Metoda terapii informacyjnej (metapatii) stanowi dalsze rozwinięcie metody "META" w rozwiązywaniu problemów przywrócenia normalnych czynności życiowych organizmu w przypadkach ostrych i chronicznych zachorowań. Uczeni IPS zwrócili się do doświadczeń profesora S. Smitha z uniwersytetu w Manchesterze, który dowiódł, że woda zdolna jest zapamiętać częstotliwości koherentne, którymi jest ona napromieniowana w zmiennym polu magnetycznym i zachowywać w swojej strukturze przez określony czas pamięć o tych częstotliwościach. Metoda terapii informacyjnej przedstawia oddziaływanie na organizm chorego kombinacji różnych modulowanych drgań elektromagnetycznych promieniowanych przez aparat METATRON, a także korektę naruszonej wewnątrz równowagi organizmu, promieniowań koherentnych za pomocą preparatów informacyjnych (metazodów).

Metazody są specyficznymi kombinacjami koherentnych częstotliwości, znalezionych przez komputer, wykorzystywanymi dla otrzymania gotowych form lekowych z ukierunkowanym działaniem. Otrzymuje się je za pomocą aparatury, realizującej przeniesienie informacji częstotliwościowej (spektralnej), wziętej z ogniska patologii, na wykorzystywaną przez chorych w toku leczenia matrycę (woda, spirytus, laktoza).
Działanie metazodów sprowadza się w przybliżeniu do ukrytych rezerw organizmu. Tym wyjaśnić można szeroki zakres działania preparatów oraz brak złych skutków ubocznych oraz przeciwwskazań dla stosowania przy równoległym przepisaniu tradycyjnych środków medycznych.


W.I. Niestierow
Dyrektor IPS


Władimir Igorewicz Nesterov – Prezydent Międzynarodowej Akademii Diagnostyki Nielinearnej, w uznaniu naukowych zasług  w  dziedzinie medycyny został powołany na członka zwyczajnego Academy of Medical  Technical Sciences.Licencje i certyfikaty:

Certificate EN ISO 13485:2003 Certificate EN ISO 13485:2003
Approval EC Directive 93/42/EEC, Annex V, Article 3Approval EC Directive 93/42/EEC, Annex V, Article 3
Certificate ANAB № 210609 Date 15 March 2007 Certificate ANAB № 210609 Date 15 March 2007
Certificate DAR №INT70135DE Date 17.04.2007 Certificate DAR №INT70135DE Date 17.04.2007
Certificate UKAS №210609 Date 15 March 2007 Certificate UKAS №210609 Date 15 March 2007
Certificate of registration METATRON TMCertificate of registration METATRON TM
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia GR Hunter' TM
Certificate of registration Certificate of registration "NutriSoft' TM
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia GR Pofessional 'TM
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia GR Practical'TM
Patent USAPatent USA
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia GR TorDi' TM
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia GR Hanter' TM in Japan
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia TorDi' TM in Japan
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia TorDi' TM in China
Certificate of registration Certificate of registration "NutriSoft TorDi' TM in Korea
Certificate of registration Certificate of registration "NutriSoft TorDi' TM in Taiwan
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia GR Hunter' TM in China
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia TorDi' TM in China
Certificate of registration Certificate of registration "Metapathia TorDi' TM in China